Loga UE

Wizyta studyjna do Centrum Usług Społecznych oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu deinstytucjonalizacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się tematyką usług społecznych oraz deinstytucjonalizacją do udziału w wizycie studyjnej do Centrum Usług...

Spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwoju usług społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za tak aktynwy udział. Informacja ze spotkania, prezentacje oraz fotorelacja z wydarzenia dostępne są pod linkiem:...

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – edycja 2023.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników centrów usług społecznych (CUS) oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do...

Kontynuacja realizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców DPS

Jednym z zadań projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, są działania zwalczające skutki pandemii COVID-19, w zakresie realizacji turnusów...

Spotkania informacyjno-edukacyjne dla JST w zakresie deinstytucjonalizacji i Centrów Usług Społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pomocy i integracji społecznej do uczestnictwa w spotkaniach...

Rekrutacja na turnusy usprawniające po przebytym COVID-19 dla mieszkańców DPS

Jednym z zadań projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, są działania zwalczające skutki pandemii COVID-19, w zakresie realizacji turnusów...

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach...

Rekrutacja – usługa coachingu dla kadry zarządzającej/zespołów w instytucjach pomocy i integracji społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza kadrę zarządzającą szczebla podstawowego, średniego i wyższego w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu...

Rekrutacja  – usługa doradztwa/animacji w zakresie zawiązywania, rozwoju i podtrzymania współpracy międzyinstytucjonalnej jst oraz upowszechniania Modeli Kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza kadrę zarządzającą i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych i współpracujących...

Rekrutacja na szkolenia warsztatowe w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej, mulitiprofesjonalnej  i metod proponowanych w Modelach Kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk...
Akademia Liderów Kooperacji! Samokształcenie w ramach projektu „Kooperacje 3D”

Model Kooperacje 3D

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Cele projektu i planowane efekty

 

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.