k3d - covid grafia ilustrująca

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19.

W ramach organizowanego naboru realizowane będzie zadanie polegające  na zapewnieniu  usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów, w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz podopiecznych placówek w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Adresatami działań są podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, w których potwierdzono przypadki zakażenia wirusem SARS CoV-2 oraz podmioty prowadzące schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Wnioski można składać do 20 lipca 2020 r.

Elektroniczny wniosek zgłoszeniowy, instrukcja wypełniania wniosku oraz Regulamin naboru dostępne na stronie internetowej: 3d.rops-katowice.pl/covid

Informacje dotyczące projektu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu i mailowo: 32 730 68 73, email: k3d@rops-katowice.pl

 

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.