Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego do udziału w spotkaniach edukacyjnych, których celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania modeli kooperacji.

Jak budować kooperację w gminie wiejskiej? Jaka jest specyfika i dobre praktyki współpracy w gminach miejskich i miejsko – wiejskich? Ćwiczenia praktyczne opracowania diagnozy sytuacji rodziny oraz indywidualnego planu współpracy. Jak skutecznie tworzyć lokalną koalicję i planować pracę zespołu? Wykorzystanie narzędzi i technik w prowadzeniu zespołu zdalnego.

Powyższe zagadnienia omówione zostaną w trakcie proponowanych spotkań, dzięki którym uczestnicy będą mogli zapoznać się z trzema modelami kooperacji, jak również wzmacniać praktyczne kompetencje w zakresie metod pracy wykorzystywanych w modelach, w tym w obszarze budowania zespołu kooperacyjnego oraz pracy z osobą /rodziną.

Spotkania organizowane będą w formie zdalnej.

Aktualny harmonogram spotkań edukacyjnych:

Założenia Modelu kooperacji dla gmin wiejskich – termin w trakcie ustalania (w dniach 16-30 czerwca 2021 r.)

Założenia Modelu kooperacji dla gmin miejsko-wiejskich – termin w trakcie ustalania (w dniach 16-30 czerwca 2021 r.)

Zgłoszenia do udziału w wybranym spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: k3d@rops-katowice.pl (w miarę możliwości również w wersji papierowej do siedziby ROPS) w terminach wskazanych w szczegółowych informacjach nt. konkretnego spotkania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym programem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.