Serdecznie zapraszamy do udziału w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych, w tym instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, NGO, urzędów gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz opolskiego.

Celem  Konferencji jest upowszechnienie wypracowanych modeli kooperacji dla gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich powyżej 20 tyś. mieszkańców, jak również przedstawienie rekomendacji i dobrych praktyk będących wynikiem fazy pilotażu.

 

Ze względu na obowiązujące obostrzenia konferencja odbędzie się w formule zdalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach  organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: k3d@rops-katowice.pl (w miarę możliwości również w wersji papierowej do siedziby ROPS) do dnia 8 czerwca 2021 roku.

Informacja potwierdzająca udział w konferencji wraz ze szczegółowym programem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.