28 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji, zorganizowane w formule online. Zadaniem zespołu będzie opracowanie Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (RPDI) – dokumentu wskazującego kluczowe obszary, które powinny zostać objęte interwencją w zakresie rozwoju usług społecznych w województwie śląskim.

Spotkanie rozpoczęła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, podkreślając znaczenie rozpoczynających się właśnie prac w planowaniu działań, które będą finansowane ze środków unijnych i krajowych w ramach Programów Regionalnych.

Gościem spotkania była Pani Bogumiła Dertkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która przybliżyła stan prac nad Strategią Rozwoju Usług Społecznych, czyli dokumentem stanowiącym politykę publiczną w perspektywie do 2035 roku, a także zadania, jakie z tej strategii wynikają dla samorządów regionalnych i lokalnych.

Zasadnicza część spotkania, prowadzona przez Pana Grzegorza Baranowskiego i Panią Joannę Jeleniewską – Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ROPS, koncentrowała się na wyjaśnieniu dlaczego konieczne jest opracowanie Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, nakreśleniu zadań stojących przed Wojewódzkim Zespołem ds. Deinstytucjonalizacji oraz harmonogramem prac na 2022 rok.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 4 Departamentów Urzędu Marszałkowskiego: Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy i ROPS.

Wkrótce ogłoszony zostanie nabór na członków i ekspertów zewnętrznych w obszarach objętych procesami deinstytucjonalizacji, którzy merytorycznie włączą się w prace nad RPDI i o których Zespół będzie rozbudowany.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PrintScreen spotkania Województkiego Zespołu do spraw Deinstytucjonalizacji