Województwo Śląskie rozpoczyna prace nad opracowaniem Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (RPDI) – dokumentu wskazującego kluczowe obszary, które powinny zostać objęte interwencją w zakresie rozwoju usług społecznych w województwie śląskim. Za jego przygotowanie będzie odpowiedzialny interdyscyplinarny Wojewódzki Zespół ds. Deinstytucjonalizacji, w skład którego wejdą przedstawiciele instytucji działających na poziomie wojewódzkim oraz eksperci zewnętrzni reprezentujący poszczególne obszary objęte procesami deinstytucjonalizacji, tj.:

 1. opieka nad dzieckiem, w tym dzieckiem z niepełnosprawnością,
 2. opieka nad osobami starszymi,
 3. niezależne życie – wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
 4. wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

W związku z tym ogłaszamy nabór ekspertów – przedstawicieli interesariuszy procesów deinstytucjonalizacji do Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji.

Kandydaci powinni reprezentować działający na terenie województwa śląskiego podmiot z następującego zakresu:

 • PS – system pomocy społecznej (OPS, PCPR, DPS, placówki zapewniające całodobową opiekę, całodobowe ośrodki wsparcia, schroniska dla bezdomnych, noclegownie),
 • PZ – system pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze różnych typów: socjalizacyjne, Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne, Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne),
 • ED – system edukacji (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii),
 • ES – podmioty ekonomii społecznej (podmioty realizujące usługi w ww. systemach, w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego), w tym o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
 • NGO.

Kandydaci powinni posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednym z powyższych zakresów i wiedzę ekspercką z zakresu realizacji usług społecznych.

Zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej można nadsyłać do 25 marca 2022 r. na adres e-mail: ilipka@rops-katowice.pl. Formularz powinien zostać podpisany, opieczętowany i przesłany w formie skanu. Zasady i sposób powołania zespołu określa załączony poniżej Regulamin (Rozdział III).

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 83.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do prac Zespołu.

Załączniki:

 1. Regulamin Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji
 2. Formularz zgłoszenia kandydata na członka  Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji