Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach specjalistycznych, organizowanych zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez CUS. Celem szkoleń jest wyposażenie kadr CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego w niezbędne kompetencje określone w ww. ustawie. Podstawa programowa szkoleń oraz ich wymiar godzinowy jest zgodny z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych z dnia 30 marca 2020 r.

Szkolenia w formie zdalnej organizowane będą w 3 modułach:

  • Moduł I – Zarządzanie i organizacja usług społecznych.
  • Moduł II – Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych.
  • Moduł III – Organizacja społeczności lokalnej.

Termin realizacji szkoleń: maj-czerwiec 2022 r.

Zgłoszenia do udziału w wybranym szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: kskowron@rops-katowice.pl w terminie nie później niż do 9 maja 2022 r. Dokumenty w wersji papierowej (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu) należy obligatoryjnie wysłać do siedziby ROPS. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu wraz z dokładnym programem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 83.

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu
Zał. 3 Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do Projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.