Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza kadrę zarządzającą i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych i współpracujących z nimi podmiotów z terenu woj. śląskiego do skorzystania z usługi doradztwa/animacji w zakresie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania multiprofesjonalnymi partnerstwami oraz upowszechniania opracowanych Modeli Kooperacji dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

 

Celem działań doradczych/animacyjnych jest wyposażenie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru woj. śląskiego w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do skutecznego wdrażania Modeli Kooperacji, w szczególności współpracy zespołowej na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin, współpracy międzyinstytucjonalnej, multiprofesjonalnej, komunikacji.

 

Zgłoszenia do udziału w doradztwie/animacji należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: ijachlewska@rops-katowice.pl.

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych godzin zegarowych doradztwa/animacji.

 

Spotkania odbędą się w miejscach wskazanych przez podmioty, które wezmą udział w rekrutacji.

 

Dokumenty w wersji papierowej (formularz zgłoszeniowy) należy obligatoryjnie wysłać do siedziby ROPS. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie do udziału w doradztwie/animacji zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

 

UWAGA – Warunkiem kwalifikacji podmiotu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

Podmioty zainteresowane udziałem w doradztwie/animacji proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zał. 2  Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 85.