Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników centrów usług społecznych (CUS) oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach specjalistycznych, organizowanych zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez CUS.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem szkoleń jest wyposażenie kadr CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego w niezbędne kompetencje określone w ww. ustawie. Podstawa programowa szkoleń oraz ich wymiar godzinowy jest zgodny z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych z dnia 30 marca 2020 r.

Szkolenia organizowane będą w 3 modułach:

  • Moduł I – Zarządzanie i organizacja usług społecznych.
  • Moduł II – Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych.
  • Moduł III – Organizacja społeczności lokalnej.

Zgłoszenia do udziału w wybranym szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: dps@rops-katowice.pl w terminie nie później niż do 11.04.2023 r. Dokumenty w wersji papierowej (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu) należy obligatoryjnie wysłać na adres siedziby ROPS. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu wraz z dokładnym programem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Szkolenia są bezpłatne i odbywać się będą w trybie online. Przewiduje się średnio 7-8 dni szkoleniowych (w zależności od modułu) – zajęcia raz w tygodniu. Terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym terminie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych.

Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia oraz rekrutacji udzielają: Pani Monika Badowska pod numerem telefonu 32 730 68 59 oraz Pani Izabela Jachlewska pod numerem telefonu 32 730 68 85.

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Zał. 3 Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do Projektu