Coaching

Grupa docelowa: pracownicy z ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z gmin/powiatów uczestniczących w realizacji projektu.

Cel: wsparcie merytoryczne uczestników poprzez rozwój personalny i zawodowy podczas indywidualnych spotkań z Coachem, a także wzmocnienie w zakresie pracy z konkretnymi osobami/rodzinami w ramach wdrażania Modelu Kooperacje.

Zakres coachingu:

  • doskonalenie zasobów już posiadanych przez uczestników w celowym usprawnianiu pracy,
  • poprawa efektywności pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej,
  • rozwój samoświadomości, poznanie własnych mocnych stron jako pracownika,
  • wsparcie uczestników w pełnym wykorzystaniu własnego potencjału w pracy zawodowej,
  • wzmocnienie pracowników w zakresie pracy z konkretnymi osobami/rodzinami, które będą uczestniczyły we wdrażaniu Modelu kooperacji 3D.

Sposób realizacji: spotkania coachingowe indywidualne – w terminach ustalanych pomiędzy uczestnikiem a coachem, w miejscu pracy uczestnika.

Planowany termin realizacji: sierpień 2018 roku – wrzesień 2020 roku

Liczba godzin: Około 4-8 godzin miesięcznie na gminę/powiat

Realizator: Profesjonalne Centrum Rozwoju – Butterfly Spółka z o.o.

UWAGI:
Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.