Harmonogramy

Harmonogramy form wsparcia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Harmonogramy form wsparcia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Harmonogramy form wsparcia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Łodzi

Harmonogramy form wsparcia
Regionalny Ośrodek Polityk Społecznej Województwa Śląskiego

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.