Dofinansowano ze środków UE - logotypy
Dofinansowano ze środków UE - logotypy

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

O projekcie

Cele projektu i planowane efekty

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Cele projektu:

 • zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji;
 • wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji, który będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wparcie osób/rodzin na poziomie gminy i powiatu, w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców;
 • poprawa skuteczności pomocy wobec osób/rodzin/grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym zgłaszających się do OPS (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której się znalazły) oraz zintensyfikowanie działań w ramach współpracy międzyresortowej, międzysektorowej i międzyorganizacyjnej.
 • upowszechnianie procesu deinstytucjonalizacji oraz popularyzowanie potrzeby tworzenia Centrów Usług Społecznych, będące kontynuacją ideą kooperacji wykorzystującą wypracowane koncepcje w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku do września 2023 roku w następujących fazach:

 • Faza I  (12 miesięcy) – opracowanie Modelu kooperacji,
 • Faza II (21 miesięcy):
  Wdrożenie i testowanie Modelu Kooperacji 3D w 50 JST
  Zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) składających się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityki sektorowych.
  Przetestowanie modelowego rozwiązania wśród osób/rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin/powiatów uczestniczących w projekcie – 250-500 osób/rodzin.
  Wypracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.
  Opracowanie katalogu dobrych praktyk (m.in. na podstawie doświadczeń JST biorących udział w pilotażu).
 • Faza III (3 miesiące) – podsumowanie testów Modelu kooperacji,
 • Faza IV (do końca realizacji projektu, tj. do 30.09.2023 r.) – działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów na terenie kraju. Ponadto realizowane będą działania wzmacniające: kompetencje w zakresie współpracy, metody proponowane w modelach kooperacji, usługi realizowane w miejscu zamieszkania i proces deinstytucjonalizacji oraz wdrażanie Centrów Usług Społecznych.

Dodatkowo, projekt został uzupełniony o zadanie 5 – Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19.

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi 22 681 431,08 zł, w tym 19 115 910,07 zł ze środków europejskich. Wartość dofinansowania dla Województwa Śląskiego wynosi 6 933 412,48 zł.

Grupa docelowa

W projekcie uczestniczy 20 powiatów i 31 gmin powyżej 20 tyś. mieszkańców z terenu czterech województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i opolskiego.

W województwie śląskim w projekcie bierze udział 15 gmin i 7 powiatów.

Adresatami działań realizowanych w projekcie są ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i inne instytucje istotne z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. z obszaru pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

Działania i formy wsparcia oferowane w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano różnorodne działania i formy wsparcia dla uczestników. Należą do nich m.in.:

 • szkolenia międzysektorowe;
 • spotkania edukacyjne;
 • coaching;
 • superwizja;
 • warsztaty kooperacyjne;
 • wsparcie ekspertów ds. modelu;
 • wsparcie animatorów / moderatorów partnerstw;
 • doradztwo;
 • szkolenia warsztatowe w obszarze deinstytucjonalizacji;
 • szkolenia warsztatowe w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji;
 • szkolenia specjalistyczne dla kadr Centrów Usług Społecznych.