Wsparcie animatora / moderatora partnerstw w gminach

Zadania animatora:

  • Animowanie zawiązywania partnerstw w oparciu o koncepcję Modelu,
  • zawiązywanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK), w tym diagnoza środowiskowa w gminie, doradztwo Ośrodkom Pomocy Społecznej w doborze odpowiednich partnerów oraz zawiązaniu partnerstwa,
  • udział i moderowanie spotkań PZK (doradztwo w planowaniu strategii i określeniu priorytetów PZK, praca w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywanie zaangażowania, poradnictwo w wypracowywaniu rozwiązań, rozwiązywaniu konfliktów),
  • prowadzenie działań na rzecz wzmacniania funkcjonujących partnerstw,
  • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Modelu Kooperacji,
  • prowadzenie działań konsultacyjnych, wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji,
  • współpraca z pracownikiem ds. sieci,
  • współprowadzenie i udział w szkoleniach/spotkaniach edukacyjnych dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji,
  • Inne – wynikające z diagnozy i zgłoszonych potrzeb.