Loga UE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pomocy i integracji społecznej do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych dla JST poświęconych tematyce deinstytucjonalizacji oraz Centrów Usług Społecznych:

1. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla JST w zakresie deinstytucjonalizacji – Forum Dyrektorów DPS

Termin: 28 listopada 2022 r.
Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie województwa śląskiego, w szczególności do kadry zarządzającej domami pomocy społecznej.
Spotkanie ma na celu przybliżenie tematyki deinstytucjonalizacji usług społecznych, obszarów i możliwości ich rozwoju przy współpracy różnych podmiotów działających w środowisku lokalnym.

2. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla JST w zakresie Centrów Usług Społecznych – Forum Dyrektorów OPS i PCPR

Termin: 29 listopada 2022 r.
Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie województwa śląskiego, w szczególności do kadry zarządzającej ośrodkami pomocy społecznej.
Spotkanie ma na celu popularyzację Centrów Usług Społecznych, pokazanie szans i wyzwań związanych z uruchamianiem CUS oraz doświadczeń w ich powoływaniu.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane kryterium przynależności do grupy docelowej, kolejności zgłoszeń oraz ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 23 listopada 2022 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Osoby zgłaszające się zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu na spotkanie drogą mailową na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Szczegółowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83 i 32-730-68-86.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.