Od kwietnia bieżącego roku w 15 gminach i powiatach województwa śląskiego zaangażowanych w realizację projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął się pilotaż Modelu Kooperacji 3D.

To okres zintensyfikowanej pracy ośrodków pomocy społecznej, które jako inicjatorzy i przyszli liderzy partnerstw, przy wsparciu animatorów oraz ekspertów, rozpoczęły wdrażanie modelu. Zakres realizowanych działań obejmował m.in. diagnozę zasobów pomocy społecznej, identyfikację zasobów w środowisku lokalnym – pod kątem wytypowania i zaproszenia do współpracy kooperantów oraz wstępny wybór osób/rodzin do testowania modelu. Zorganizowane zostały także pierwsze spotkania inicjujące Partnerskie Zespoły Kooperacyjne. Już w czerwcu udało się zrealizować spotkania na terenie 8 miast województwa śląskiego tj. w: Zawierciu, Żorach, Rybniku, Knurowie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie oraz Sosnowcu. Do końca września bieżącego roku odbyły się również spotkania w Będzinie, Lublińcu, Siemianowicach Śląskich, Częstochowie, Mysłowicach, Tarnowskich Górach oraz Bielsku-Białej.

Aktualnie organizowane są kolejne spotkania inicjujące partnerstwa w wyżej wymienionych miastach, by do końca roku w większości z nich udało się zawiązać sformalizowane partnerstwa terytorialne. Umożliwi to rozpoczęcie pracy Zadaniowym Zespołom Kooperacyjnym, skupionym na integracji działań na rzecz konkretnych osób, rodzin i grup społecznych.

Współpraca międzyinstytucjonalna jest codziennością w pracy osób zaangażowanych w działania w obszarze pomocy i integracji społecznej, edukacji, systemu opieki zdrowotnej, sądownictwa, policji i innych polityk sektorowych. Pomimo wielu inicjatyw podejmowanych w celu wzmocnienia korzyści wynikających ze współpracy tych instytucji, ich pracownicy chętnie angażują się w nowe zadania realizowane w drugiej fazie projektu Kooperacje 3D. Spotkania inicjujące PZK cieszą się pozytywną reakcją ze strony tych osób. Uczestnicy dostrzegają sens i potrzebę tworzenia partnerstw lokalnych w swoich miastach w celu usprawnienia wspólnych działań i zwiększenia potencjału instytucji.

Otwartość na współpracę i wymianę informacji, nowe pomysły oraz dostrzeżenie przez potencjalnych kooperantów realnych korzyści, wynikających z efektywnej współpracy międzyinstytucjonalnej daje nadzieję na zawarcie trwałych partnerstw lokalnych.