Projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uzyskał akceptację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmian dotyczących wydłużenia projektu do 31.12.2022 r. oraz wprowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych oraz upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji. W 2022 roku planowana jest kontynuacja zadania w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w postaci organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 (w trybie stacjonarnym/ambulatoryjnym) dla dorosłych mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej.