Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza kadrę zarządzającą szczebla podstawowego, średniego i wyższego w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa śląskiego do udziału w coachingu. Przewiduje się możliwość realizacji coachingu w formie indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb, w tym coachingu zespołów jako wspieranie jednostki i całego zespołu w dążeniu do określonego celu, w tym wprowadzanych zmian.   Celem coachingu jest wzmocnienie i wspieranie kadry kierowniczej w procesie dokonywania zmian wewnątrzorganizacyjnych instytucji oraz efektywnej realizacji nowych zadań zmierzających do budowania wielosektorowej współpracy, tworzenia CUS oraz deinstytucjonalizacji usług.   Zgłoszenia do udziału w coachingu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: ijachlewska@rops-katowice.plNabór w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych godzin zegarowych usługi.   Dokumenty w wersji papierowej (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu) należy obligatoryjnie wysłać do siedziby ROPS. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie do udziału w coachingu zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.   Spotkania będą obrywać się w instytucjach, które wezmą udział w rekrutacji.   UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!   Osoby zainteresowane udziałem w coachingu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.   Dodatkowe informacje na temat coachingu można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 85.   Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu Zał. 3 Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do Projektu   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój