Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza kadrę zarządzającą szczebla podstawowego, średniego i wyższego w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa śląskiego do udziału w coachingu. Przewiduje się możliwość realizacji coachingu w formie indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb, w tym coachingu zespołów jako wspieranie jednostki i całego zespołu w dążeniu do określonego celu, w tym wprowadzanych zmian.

 

Celem coachingu jest wzmocnienie i wspieranie kadry kierowniczej w procesie dokonywania zmian wewnątrzorganizacyjnych instytucji oraz efektywnej realizacji nowych zadań zmierzających do budowania wielosektorowej współpracy, tworzenia CUS oraz deinstytucjonalizacji usług.

 

Zgłoszenia do udziału w coachingu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: jbadura@rops-katowice.plNabór w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych godzin zegarowych usługi.

 

Dokumenty w wersji papierowej (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu) należy obligatoryjnie wysłać do siedziby ROPS. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie do udziału w coachingu zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

 

Spotkania będą obrywać się w instytucjach, które wezmą udział w rekrutacji.

 

UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

 

Osoby zainteresowane udziałem w coachingu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 

Dodatkowe informacje na temat coachingu można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

 

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu
Zał. 3 Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do Projektu

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój