Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach specjalistycznych, organizowanych zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez CUS. Celem szkoleń jest wyposażenie kadr CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego w niezbędne kompetencje określone w ww. ustawie. Podstawa programowa szkoleń oraz ich wymiar godzinowy jest zgodny z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych z dnia 30 marca 2020 r.

Szkolenia organizowane będą w 3 modułach:

  • Moduł I – Zarządzanie i organizacja usług społecznych (63 godzin zegarowych).
  • Moduł II – Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (55 godzin zegarowych).
  • Moduł III – Organizacja społeczności lokalnej (60 godzin zegarowych).

 Termin realizacji szkoleń: II połowa września – I połowa listopada 2022 r.

 Zgłoszenia do udziału w wybranym szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: kskowron@rops-katowice.pl w terminie nie później niż do 26 sierpnia 2022 r. Dokumenty w wersji papierowej (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu) należy obligatoryjnie wysłać do siedziby ROPS. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu wraz z dokładnym programem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

UWAGA

W formularzu zgłoszeniowym należy wybrać preferowany tryb szkolenia: online lub stacjonarny.

W przypadku trybu online przewiduje się średnio 7-8 dni szkoleniowych (w zależności od modułu) -zajęcia raz w tygodniu.

W przypadku trybu stacjonarnego przewiduje się 10-12 dni szkoleniowych (w zależności od modułu) – zajęcia 1-2 razy w tygodniu.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych.

Decyzja o przeprowadzeniu szkolenia (online lub stacjonarnie) zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji na podstawie preferencji zgłoszonych przez uczestników szkoleń.

 

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 83.

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Zał. 3 Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do Projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.